Development of renewable energy sources in agriculture
in Poland

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych przez naszą organizację już od dłuższego czasu, tym bardziej cieszymy się, że została dostrzeżona przez Europejską Fundację Klimatyczną i także we współpracy z tą organizacją będziemy realizować kluczowe cele.
Zdaniem Stowarzyszenia, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być rzeczywistą szansą rozwojową obszarów wiejskich, a różnorodność zasobów obszarów wiejskich może stworzyć szerokie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji OZE z udziałem społeczności lokalnych może stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich, redukując także deficyty w zaopatrzeniu w energię, wspierając tym samym warunki prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.
Ważną barierą utrudniającą rozwój OZE na obszarach wiejskich jest bardzo często brak wiedzy i odpowiedniego wsparcia dla samorządów oraz inwestorów indywidualnych i grup inwestorów (rolników, lokalnych przedsiębiorców) z obszarów wiejskich. Istnieje także utrudniony przepływ informacji pomiędzy organizacjami eksperckimi i decydentami, co powoduje, że informacje z poziomu lokalnego często nie docierają do decydentów i także w drugą stronę – jakie nowe regulacje (ważne dla rozwoju OZE) lub kluczowe kierunki (techniczne, finansowe) zostaną wprowadzone.
Głównym celem działań w ramach projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców wsi (rolników, lokalnych liderów) w zakresie OZE i wsparcie zwiększenia inwestycji OZE na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe projektu

  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na obszarach wiejskich i w rolnictwie (wytwarzanie energii, transport).
  • Budowanie i wzmacnianie świadomości rolników w Polsce w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  • Ukierunkowanie inwestycji na transformację energetyczną (cyfryzacja, ekologia) – czysta i wydajna produkcja i wykorzystanie energii.
  • Promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców wsi.
  • Zwiększenie wolumenu inwestycji OZE i działań towarzyszących na obszarach wiejskich.
  • Łączenie sektorów i budowanie zintegrowanych inicjatyw w rolnictwie z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i poprawy środowiska naturalnego.
  • Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego do współpracy z lokalnymi rolnikami.
  • Demokratyzacja struktury energetycznej na terenach rolniczych (udział rolników).
  • Tworzenie nowych produktów i usług na obszarach wiejskich.